HKSAR 20th Anniversary Celebration - HKSAR 20th Anniversary Celebration

HKSAR 20th Anniversary Celebration - HKCO Mainland China Tour

2 CD
Not for Sale (Donation with $150 to redeem)

Hong Kong Chinese Orchestra
Conductor: Yan Huichang

HKSAR 20th Anniversary Celebration - HKCO Mainland China Tour

CD 1

The Grand Victory 
Wind and Percussion Folk Music from Shanxi
Arr. by Zhang Shiye (Shanghai)
A Beautiful Night
Liu Tianhua 
Arr. by Yan Huichang (Beijing)
Jing • Qi • Shen 
Chan Ming-chi (Beijing)
Follow the Pagoda Tree to Trace the Roots of Our Ancestors
Zhao Jiping (Wuhan)
Song of the Black Earth
Sanxian, Narrative Singing and Orchestra 
Sui Lijun Lyrics by Shang Cunbao (Wuhan)
Sanxian: Zhao Taisheng
Symphonic Poem - Flowing Water
Peng Xiuwen (Beijing)
Encore
The Yellow River Capriccio
Cheng Dazhao (Beijing)
Vocal (HKCO Musicians): Mao Qinghua, Ren Zhaoliang

CD 2

Gehu Concerto 
Zhuang Zhou’s Dream 
Zhao Jiping (Beijing)
Eco-Gehu: Tung Hiu Lo
Xiao: Sun Yongzhi
Symphonic Poem
Mu Guiying Leads Her Army to War
Composed collectively by the China Central Orchestra (now China National Symphony Orchestra)
Arr. by Kuan Nai-chung (Shenyang)
Jinghu: Ngai Kwun Wa
Jingerhu: Lu Yunxia
Tang Resonating 
Ng Cheuk-yin (Beijing)
Encore
La-gua (Chit-chat) 
Arr. by Chen Mingtian, Liu Bingchen, Liu Wanling, Zhu Jianmin (Chengdu)
Lead Suona: Ma Wai Him, Law Hang Leung
Encore
Legend of the Condor Heroes 
Joseph Koo 
Compiled by Yan Huichang and Chan Ming-chi (Chengdu)