Encore

Encore

CD
2000-2
$70 (Price for FoHKCO: $60)

Conductor: Yan Huichang

Encore

Horse Race
Huang Haihuai
Arr. by Qu Chunquan
Festival of the Mountain Village
Liu Wenjin
Beautiful Clouds Chasing the Moon
Ren Guang
Arr. by Law Wai-lun
Thunder in a Drought
Yan Laolie
Arr. by Li Ka-wa
Rushing through the Street
Zhou Yuguo and Lei Guangyao
Good News Reaches the Border
Zheng Lu and Ma Hongye
Arr. by Fu Yam-chi
Drinking Song of the Yi’s
Lo Leung-fai
Send Me a Rose
Xinjiang Folk Song
Arr. by Huang Xiaofei
Bow Dance
Shang Yi
An Evening Rendezvous in the Woods
Kwan Sheng-yau
The General’s Command
Ancient Melody
Arr. by Gu Guanren
Song of a Promising Future
Liu Tianhua
Arr. by Peng Xiuwen